Sekcja obronna WiN
Regulamin Sekcji

Regulamin Sekcji Obronnej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń

 

Rozpoznając szeroko pojęte umiejętności obronne jako nieodzowny element działalności społecznej w duchu wolności obywatelskich i niezawisłości państwa polskiego, jak również element propagowania postaw patriotycznych i wartości chrześcijańskich oraz aby zrealizować cel statutowy Zrzeszenia funkcji przygotowywania młodzieży do służby wojskowej i w formacjach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, podnoszenia poziomu sprawności fizycznej członków oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, powołuje się Sekcję Obronną Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Inspektorat Radzyń i nadaje mu następujący regulamin:

§1

1. Członkowie sekcji deklarują chęć uczestnictwa w wykładach, warsztatach i szkoleniach mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu obronności, a więc w szczególności:

a) strzelectwa – w tym strzelectwa sportowego, praktycznego, dynamicznego, średnio- i długodystansowego jak również taktycznego z broni palnej;

b) wiedzy o obsłudze broni, rodzajach broni i jej zastosowaniu w zależności od potrzeb,

c) obrony cywilnej;

d) pomocy przedmedycznej ogólnej, a w dalszym etapie pomocy medycznej pola walki;

e) taktyki obronnej w walce otwartej, CQB, partyzanckiej i dywersyjnej;

f) taktykach i umiejętnościach walki HTH, użycia broni białej;

g) szeroko pojętego pojęcia survivalu w różnych warunkach oraz porach roku.

2. Każdy członek sekcji zachęcany jest do samodoskonalenia w tych umiejętnościach według indywidualnych zainteresowań i możliwości.

§2

Do realizacji tych celów Zrzeszenie posiłkuje się umiejętnościami własnych członków, jak również innych organizacji oraz wykwalifikowanych osób prowadzących szkolenia z tego zakresu. Udział w szkoleniach jest dobrowolny zgodnie z zainteresowaniami członka sekcji.

§3

W zależności od ilości zainteresowanych oraz kierunków rozwoju sekcji, dopuszcza się powstanie podsekcji wyspecjalizowanych w poszczególnych elementach obronności.

§4

Podnoszony poziom umiejętności weryfikuje się w testach, zawodach i turniejach organizowanych przez Zrzeszenie oraz podmioty zewnętrzne. Udział w zawodach organizowanych przez inne organizacje daje możliwość reprezentowania Zrzeszenia na szerszym forum i promowania go. Udział  osób spoza Zrzeszenia w testach i zawodach organizowanych przez Zrzeszenie jest czymś pożądanym celem porównania umiejętności i uzyskania szerszego obrazu oraz celem popularyzowania samego Zrzeszenia i jego idei.

§5

Z czasem wypracowany i opracowany zostanie schemat umundurowania sekcji oraz jej emblematów i oznakowań. Opracowane zostaną kryteria określania poziomu wyszkolenia oraz system przyznawania odznak osiągnięcia danego poziomu wyszkolenia w różnych dziedzinach obronnych oraz ewentualnie specjalności członka sekcji.

§6

Żadne działanie sekcji oraz jej członków nie może być prowadzone wbrew statutowi Zrzeszenia. Wszystkie działania sekcji i jej członków muszą odbywać się w pełnym podporządkowaniu istniejącym strukturom kierowniczym.

§7

Działania sekcji koordynuje i prowadzi Komendant sekcji nominowany przez Komendę Zrzeszenia.

§8

Każdy członek sekcji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i stosowania się do niego.

§9

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają akceptacji Komendy Inspektoratu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

 

 

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych