Dokumenty
Statut

Statut
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń

 

 

I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń (dalej: Zrzeszenie) jest społeczno-kombatancką, niedochodową organizacją działającą na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

2. Zrzeszenie posiada pieczęć podłużną i okrągłą o tym samym brzmieniu. Zrzeszenie może także używać skrótu WiN.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Zrzeszenia jest Radzyń Podlaski oraz powiat radzyński. Może ono prowadzić działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Radzyń Podlaski.

3. Zrzeszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Celem Zrzeszenia jest kultywowanie pamięci i ideałów historycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, utrzymywanie więzi między jego członkami i rodzinami, pomoc kombatantom, upamiętnianie i popularyzowanie jego działalności, osób i wydarzeń z nim związanych oraz działalność społeczna w duchu wolności obywatelskich i niezawisłości państwa polskiego, propagowanie postaw patriotycznych i wartości chrześcijańskich, przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i w formacjach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej członków, popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i kształtowanie zdyscyplinowanego życia w zespole.

 

§ 4

 

1. Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) zachowanie pamięci historycznej nazwy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

b) pozyskiwanie środków finansowych na badania historyczne, dokumentowanie, upamiętnianie i popularyzowanie działalności historycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

c) pomoc prawną, materialną i informacyjną weteranom podziemia antykomunistycznego oraz ich rodzinom;

d) gromadzenie i naukowe opracowanie materiałów dotyczących podziemia antykomunistycznego;

e) publikacje prasowe, naukowe i popularno-naukowe o działalności niepodległościowej historycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

f) działalność wydawniczą;

g) upamiętnianie miejsc działalności, ważnych wydarzeń i miejsc kaźni członków historycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

h) przekazywanie młodszym pokoleniom ideowego dorobku historycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;

i) prowadzenie akcji informacyjnej, wydawniczej, organizowanie sesji naukowych, popularno-naukowych i imprez kulturalnych;

j) popularyzowanie postaw patriotycznych i antytotalitarnych w społeczeństwie;

k) podejmowanie innych, zgodnych z prawem, działań służących realizacji celów statutowych Zrzeszenia;

l) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego;
m) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
n) organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych;
o) zrzeszanie i wspieranie kolekcjonerów broni.

 

§ 5

 

Zrzeszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

II.

Członkowie Zrzeszenia


§ 6

 

1. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która pragnie przyczyniać się bezpośrednio do realizacji celów Zrzeszenia i przeszła pozytywnie okres kandydacki.

2a.O zakończenie okresu kandydackiego wnioskuje członek Komendy Rejonu, do którego należy dany kandydat, lub członek Komendy Inspektoratu.

3. Członkiem wspierającym Zrzeszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Zrzeszenia.

4. Członkiem honorowym Zrzeszenia może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi dla Zrzeszenia lub idei wyznawanych przez Zrzeszenie. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Komendy Inspektoratu, Zjazd Ogólny uchwałą 2/3 głosów obecnych członków Zjazdu.

5. Członkowie zwyczajni Zrzeszenia mają prawo do biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Zrzeszenia.

6. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do czynnego udziału w wyborach do władz Zrzeszenia.

 

§ 7

 

1. Kandydatów przyjmuje uchwałą Komenda Inspektoratu na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez członka Komisji Weryfikacyjnej i jednego członka Zrzeszenia. O uchwale Komendy Inspektoratu w sprawie przyjęcia kandydat zostaje powiadomiony w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia deklaracji.

1a. Członków przyjmuje uchwałą Komenda Inspektoratu na podstawie wniosku członka Komendy Rejonu, do którego należy dany kandydat, lub członka Komendy Inspektoratu. Wniosek powinien być zaopiniowany przez Komisję Weryfikacyjną. O uchwale Komendy Inspektoratu w sprawie przyjęcia kandydat zostaje powiadomiony w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia deklaracji.

2. Od postanowienia Komendy Inspektoratu o odmowie przyjęcia kandydata na członka w poczet członków służy zainteresowanemu odwołanie do Zjazdu Ogólnego.

 

§ 8

 

Członek może wystąpić ze Zrzeszenia w każdej chwili poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W momencie wystąpienia zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek członkowskich oraz ewentualnych zobowiązań na rzecz Zrzeszenia.


§ 9

 

Członkowie zwyczajni Zrzeszenia są zobowiązani do:

a) udziału w działalności Zrzeszenia i realizacji jego celów;

b) opłacania składek członkowskich;

c) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów, uchwał Zjazdu Ogólnego oraz uchwał i postanowień Komendy Inspektoratu.

 

§ 11

 

1. Członkowie zwyczajni Zrzeszenia mają prawo do:

a) udziału w Zjazdach Ogólnych;

b) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Zrzeszenia;

c) korzystania z lokalu i wszystkich urządzeń Zrzeszenia;

d) udziału w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Zrzeszenie;

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, oprócz biernego prawa wyborczego.

 

§ 12

 

Kandydaci na członków i członkowie wspierający mają prawo do:

a) udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Zrzeszenia;

b) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Zrzeszenie;

c) zgłaszania wniosków co do działalności Zrzeszenia.

 

§ 13

 

1. Kandydaci na członków, członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:

a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;

b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Zrzeszenia;

2. Członkowie honorowi i kandydaci na członków są zwolnieni z płacenia składek.

 

§ 15

 

1. Prawa członkowskie wygasają w przypadku:

a) śmierci członka;

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Komendzie Inspektoratu;

c) skreślenia uchwałą Komendy Inspektoratu z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat, pomimo pisemnego upomnienia;

d) wykluczenia przez Zjazd Ogólny na wniosek Komisji Weryfikacyjnej z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał, brak przejawów aktywnej działalności oraz za postawy niezgodne z ideałami Zrzeszenia i uchybienia ogólnie przyjętym zasadom etyki i wartościom chrześcijańskim.

2. Uchwała Zjazdu ogólnego jest ostateczna.

 

§ 16

 

1. Członkowie Zrzeszenia podlegają karom organizacyjnym:

a) upomnienia;

b) nagany;

c) zawieszenia w prawach członka na okres 2 lat.

2. Kary organizacyjne nakładane są uchwałą Komendy Inspektoratu na wniosek Komisji Weryfikacyjnej.

3. Od uchwały o karze administracyjnej służy odwołanie do Zjazdu Ogólnego.

 

 

IV.

Władze Zrzeszenia


§ 17

 

Władzami Zrzeszenia są:

1. Zjazd Ogólny.

2. Komenda Inspektoratu

3. Komisja Rewizyjna.

4. Komisja Weryfikacyjna.

 

§ 18

 

Władze Zrzeszenia wybierane są przez Zjazd Ogólny w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zjazd Ogólny może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W przypadku, gdy skład władz Zrzeszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

 

Uchwały wszystkich władz Zrzeszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Zrzeszenia trwa 5 lat.

 

 

Zjazd Ogólny

 

1. Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Zjazd Ogólny.

2. Zjazd Ogólny może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Ogólny zwołuje Komenda Inspektoratu raz w roku, jako sprawozdawczy, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborczy, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu Ogólnego. W Zjeździe Ogólnym powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Zrzeszenia. Jeśli nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Zjazdu Ogólnego.

4. Jeśli liczba członków Zrzeszenia przekroczy 100 osób, w Zjeździe Ogólnym uczestniczą delegaci. Jeden delegat przypada na każdych 5 członków Zrzeszenia. Sposób wyłaniania delegatów na Zjazd Ogólny normuje regulamin uchwalony przez Komendę Inspektoratu.

 

§ 21

 

1. Nadzwyczajny Zjazd Ogólny zwołuje Komenda Inspektoratu:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na wniosek Komendy Rejonu;

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Zrzeszenia.

2. Wniosek zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Ogólnego powinien zawierać przedmiot obrad.

3. Nadzwyczajny Zjazd Ogólny powinien zostać zwołany przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

 

Zjazd Ogólny otwiera Inspektor Rejonowy, Komendant Obwodu lub jeden z członków Komendy Inspektoratu, poczym zebrani wybierają przewodniczącego z grona obecnych członków.

 

§ 23

 

Do kompetencji Zjazdu Ogólnego należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Zrzeszenia;

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Zrzeszenia;

d) udzielanie Komendzie Inspektoratu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zrzeszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komendy Inspektoratu;

g) uchwalanie budżetu;

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku;

i) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Zrzeszenia,

j) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego;

k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Zrzeszenia.

 

§ 24

 

Wnioski na Zjazd Ogólny mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie przez poszczególnych członków Zrzeszenia.


§ 25

 

Uchwały na Zjeździe Ogólnym zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem:

a) uchwał o zmianę statutu i nadawania członkostwa honorowego, do podjęcia których potrzebne jest 2/3 głosów,

b) uchwał o rozwiązaniu Zrzeszenia, do podjęcia których potrzebna jest większość 2/3 głosów.

 

 

Komenda Inspektoratu

 

§ 26

 

1. Komenda Inspektoratu jest powołana do kierowania działalnością Zrzeszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu Ogólnego oraz reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz.

2. W skład Komendy Inspektoratu wchodzi od 5 do 7 członków.

3. Na czele Komendy Inspektoratu stoi Inspektor Rejonowy wybierany przez Zjazd Ogólny.

4. Nowo wybrany Inspektor Rejonowy zgłasza kandydatów na Komendanta Obwodu, Szefa Sztabu, Skarbnika, Adiutanta Inspektora Rejonowego.

5. Kandydatów na pozostałych członków Komendy Inspektoratu mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zjazdu Ogólnego.

6. Posiedzenia Komendy Inspektoratu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Komendy Inspektoratu zwołuje Inspektor Rejonowy lub Komendant Obwodu.

 

§ 27

 

Do kompetencji Komendy Inspektoratu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Zrzeszenia;

b) realizowanie uchwał Zjazdu Ogólnego;

c) nadzór nad majątkiem Zrzeszenia;

d) nadzór nad planowaniem i prowadzeniem gospodarki finansowej Zrzeszenia;

e) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

f) uchwalanie regulaminów;

g) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Rejonów oraz nadzorowanie ich działalności;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komend Rejonów;

i) zwoływanie Zjazdu Ogólnego;

j) powoływanie i znoszenie sekcji;

k) nadawanie odznaczeń;

l) wymierzenie kar organizacyjnych.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 28

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansową Zrzeszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba wchodząca w skład Komendy Inspektoratu, skazana  prawomocnym wyrokiem i powiązana w jakikolwiek sposób rodzinnie z członkami Komendy Inspektoratu.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

 

§ 29

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu finansowej działalności Zrzeszenia;

b) ocena działalności finansowej Komendy Inspektoratu, w tym corocznych sprawozdań finansowych i bilansu;

c) składanie sprawozdań na Zjeździe Ogólnym wraz z oceną działalności finansowej Zrzeszenia i Komendy Inspektoratu;

d) wnioskowanie do Zjazdu Ogólnego o udzielanie absolutorium Komendzie Inspektoratu;

e) wnioskowanie o odwołanie Komendy Inspektoratu lub poszczególnych członków Komendy Inspektoratu;

f) wnioskowanie o zwołanie Zjazdu Ogólnego;

 

 

Komisja Weryfikacyjna

 

§ 30

 

1. Szefa Komisji Weryfikacyjnej i dwóch członków powołuje Zjazd Ogólny spośród kandydatów rekomendowanych przez Inspektora Rejonowego.

2. Do kompetencji Komisji należy:

a) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności w Zrzeszeniu.

b) rozpatrywanie aktywności członków w działalności na rzecz Zrzeszenia.

c) rozpatrywanie postawy moralnej, etycznej i ideowej członków Zrzeszenia.

3. W wyniku rozpatrzenia spraw Komisja Weryfikacyjna może wnioskować:

a) do Zjazdu Ogólnego o wykluczenie członka;

b) do Komendy Inspektoratu o wymierzenie kary organizacyjnej.

4. Komisja Weryfikacyjna podejmuje decyzje większością głosów.

5. Komisja Weryfikacyjna może powołać pomocników, zwanych weryfikatorami. Weryfikatorzy nie mogą wchodzić w skład innych władz Zrzeszenia.

 

 

V.

Jednostki terenowe i sekcje

 

Rejony

 

§ 31

 

1. Jednostkami terenowymi Zrzeszenia są Rejony, odpowiadające swoim zasięgiem terytorialnym poszczególnym gminom.

2. W skład Rejonu wchodzą członkowie Zrzeszenia zamieszkujący na terenie Rejonu. Członkowie Zrzeszenia zamieszkujący poza terem powiatu wchodzą w skład Rejonu obejmującego miasto Radzyń.

3. Rejony nie posiadają osobowości prawnej.

4. Uchwałę o utworzeniu Rejonu podejmuje Komenda Inspektoratu.

 

§ 32

 

1. Władzą Rejonu jest Komenda Rejonu.

2. Na czele Komendy Rejonu stoi Komendant Rejonu powoływany i odwoływany przez Komendę Inspektoratu.

3. Gdy liczba członków Rejonu przekroczy trzech, Komendant Rejonu powołuje pozostałych członków Komendy Rejonu w liczbie od trzech do pięciu spośród członków Zrzeszenia zamieszkujących na terenie Rejonu, w tym Zastępcę Komendanta Rejonu, Szefa Sztabu Rejonu i Adiutanta Komendanta Rejonu.

4. Komendant Rejonu powoływany jest na czas nieokreślony.

5. Odwołany Komendant Rejonu może odwołać się od decyzji Komendy Inspektoratu do Zjazdu Ogólnego.

6. Z chwilą odwołania Komendanta Rejonu pozostali członkowie Komendy Rejonu funkcjonują do momentu powołania nowego Komendanta Rejonu, kiedy to oddają się do jego dyspozycji. Do tego czasu na czele Komendy Rejonu stoi p.o. Komendanta Rejonu w osobie dotychczasowego Zastępcy Komendanta Rejonu.

 

§ 35

 

1. Do zadań Komendy Rejonu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą kandydatów na członków i członków Zrzeszenia zamieszkujących na terenie Rejonu;

b) realizacja uchwał Zjazdu Ogólnego i Komendy Inspektoratu;

c) reprezentowanie Rejonu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

d) składanie corocznych sprawozdań Komendzie Inspektoratu.

 

 

Sekcje

 

§ 37

 

1. Dla pełnej realizacji celów Komenda Inspektoratu może powoływać sekcje o ściśle określonym polu działania, na podstawie pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zrzeszenia.

2. Spośród członków sekcji Komenda Obwodu powołuje sekretarza, który koordynuje jej działalność i sporządza roczne sprawozdania z działalności sekcji.

3. W pracach sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Zrzeszenia.

4. Rozwiązanie sekcji następuje na podstawie uchwały Komendy Inspektoratu w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż dwa lata faktycznej działalności lub złożenia przez większość członków sekcji wniosku o jej rozwiązanie.

 

 

VI.

Majątek i gospodarka finansowa Zrzeszenia

 

§ 34

 

1. Źródłami majątku Zrzeszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu;

c) granty, dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

d) sprzedaż wydawnictw, opłaty beneficjentów i dochody z majątku;

2. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wysokość składek członkowskich ustala Zjazd Ogólny zwykłą większością głosów.

4. Cały dochód Zrzeszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Zrzeszenia podejmuje Komenda Inspektoratu.

6. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Zrzeszenia nie może obejmować jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Zrzeszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

7. Przekazywanie majątku oraz zakup towarów lub usług Zrzeszenia na rzecz lub przez jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich może nastąpić jedynie na takich samych zasadach jak w stosunku do osób trzecich.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 35

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zrzeszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Inspektor Rejonowy oraz Komendant Obwodu lub Szef Sztabu Inspektoratu działający wspólnie z innym członkiem Komendy Inspektoratu.

 

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 

§ 36

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Zrzeszenia podejmuje Zjazd Ogólny kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Zrzeszenia uprawnionych do głosowania. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad podanym do wiadomości uczestników przed Zjazdu Ogólnego.

 

§ 37

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje Zjazd Ogólny kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia Zjazd Ogólny określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Zrzeszenia.

 

 

Statut przyjęty na Zjeździe Ogólnym

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń

w dniu 4 X 2014 r.

zmieniony na Zjeździe Ogólnym w dniu 19 IV 2015 r.

 

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych