Czytelnia
"Rozkaz wigilijny" z 24 grudnia 1946 roku

Przed wielu, wielu laty w Świętą Noc Wigilijną Bóg dla uszczęśliwienia ludzkości i wskazania jej światła wiary i prawdy zesłał na świat Bożą Dziecinę, która zapoczątkowała nową erę ludzkości i wskazała drogę zwaśnionym i zmaterializowanym, pogańskim wówczas, narodom do współżycia ze sobą, opierając to współżycie na prawach wolności i równości wszystkich ludzi na ziemi, miłości bliźniego i zaprowadzenia na całym świecie wiary w Boga i moralności chrześcijańskiej.

 

Wiele od tego czasu na ziemi się zmieniło, ale Kościół chrześcijański trwa niezmienny, mimo całego szeregu ataków przeprowadzonych na niego przez wrogów, którzy już padli, bądź jeszcze padną. Trwa i trwać będzie na wieki, gdyż błogosławi mu Bóg, gdyż jest wiecznym, gdyż głosi ideę opartą na poszukiwaniu wolności i miłości.

 

Polska i Naród Polski jest, był i będzie wysuniętym bastionem obronnym kultury i cywilizacji chrześcijańskiej – bastionem wolności. Polska to słynne przedmurze chrześcijaństwa. Niejednokrotnie już odnosiliśmy zwycięstwo nad wrogiem, który deptał umiłowane przez Polaków prawa Boże na ziemi, prawa wolności i miłości, walczył z prawdą, a występował przeciwko Polsce i kulturze chrześcijańskiej w imię swych własnych egoistycznych zmaterializowanych interesów (jak np. pod Legnicą, pod Częstochową, pod Wiedniem, pod Warszawą, Cud nad Wisłą itp.).

 

Dzisiaj, po zakończeniu wojny z najeźdźcą niemieckim, Polacy wbrew swej woli nie odzyskali wolności, a znaleźli się pod zasięgiem wpływów nowego komunistycznego okupanta, który jednako zagraża Polsce i Narodowi Polskiemu, tym bardziej, że dla swego zwycięstwa używa strasznie perfidnych i wyszukanych metod, nastawiając, co gorsze, do walki w służbie interesów komuny Polaków przeciwko Polakom.

 

Naród Polski walkę tę przyjął i z walki tej wyjdzie zwycięsko, chociaż PPR i UB pozostające w służbie komuny, korzystają obecnie z jej możnego poparcia przeciwko własnemu Narodowi.

 

Polacy walcząc z komuną nie tylko walczą o wolność, niezawisłość i suwerenność swej Ojczyzny, ale walczą również w obronie wiary swych ojców, w obronie praw Bożych, w obronie Kościoła oraz w obronie kultury i moralności chrześcijańskiej i dlatego – jak zawsze – zwycięża.

 

Boża Dziecina, która Nocy Wigilijnej przyszła na ziemię, aby odkupić i zbawić świat, szczodrze przysporzy wszechpotężnych łask Bożych i da umiłowanemu swemu Narodowi Polskiemu zwycięstwo w jego walce z komuną.

RODACY! W tą Świętą Noc Wigilijną zjednoczeni tradycją, wspomnijcie i otoczcie miłością braterską tych wszystkich Polaków, którzy gdziekolwiek bądź się znajdują, walczą i trwają niezmiennie na posterunkach o prawdziwie wolną i niezależną naszą Ojczyznę.

 

Żołnierzom, bohaterom, partyzantom ze Zbrojnego Ruchu Oporu AK, którzy niejednokrotnie z dala od swych domów i rodzin rozrzuceni po całej Polsce w oddziałach leśnych i bojówkach, i zakonspirowani terenowo w podziemiu trwają niezłomnie na swych posterunkach walki – okażcie miłość i przywiązanie, a dzieląc się z nimi tradycyjnym opłatkiem udzielcie im swego ciepła ognisk rodzinnych i życzcie im rychłego i zwycięskiego zakończenia ich walki oraz powrotu do własnych domów i rodzin, własnych zagonów i zagród, własnych warsztatów pracy i zawodów.

 

Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych przebywającym obecnie z dala od swej Ojczyzny, tym, którzy tułając się po świecie przysporzyli Polsce sławy i nie szczędzili dla niej swych trudów i odnieśli tyle świetnych sukcesów w walce ze wspólnym wrogiem, a którzy z uwagi na swe zapatrywania polityczne nie mogą jeszcze chwilowo wrócić do Polski, życzcie wytrwania w ich cnotach żołnierskich i rychłego powrotu do Ojczyzny w roli bohaterów-zwycięzców.

 

Wszystkim prawdziwym Polakom pozostającym świadomie lub nieświadomie w oddziałach Żymierskiego życzcie, by w służbie swej należycie odróżniali rzeczy godzące w naszą godność i interesy narodowe od rzeczy i spraw, które służą interesom komuny (wszczepianej pod przykrywką ludowości), a które przez dowódców sowietów i politruków są im wpajane, jako rzekomo korzystne dla Polski. Życzcie im także należytego zrozumienia doniosłości i roli, jaką spełniają dla Ojczyzny ich koledzy żołnierze – partyzanci z Ruchu Oporu AK (przeciwstawiając się zaprowadzeniu komuny) i by w odpowiednim w przyszłości czasie stanęli razem z partyzantami w jednym szeregu w służbie dla Polski.

 

Wszystkim Polakom przebywającym obecnie w różnych obozach poza granicami Ojczyzny życzcie rychłego powrotu do domów.

 

Skierujcie myśli swe oraz wspomnijcie ze współczuciem, miłością i szacunkiem o wszystkich tych, którzy w walce o prawdziwą wolność Ojczyzny znaleźli się i przebywają na zesłaniu w Rosji lub tam siedzą w obozach pracy i więzieniach, dozorowani przez ubowców i innych komunistów, a którzy zapewne w tą Noc Wigilijną, chociaż oddaleni i zza krat i drutów, będą myślami przy nas i będą nas wspominać. Życzcie im wytrwania oraz szybkiego zakończenia ich cierpień i mąk, które ponoszą dla prawdziwie wolnej Polski, a o których Naród nie zapomni.

 

Wreszcie tym wszystkim, których wojna i jej losy wyrugowały z własnych domów i zagród – życzcie rychłego powrotu do swych własnych przedwojennych stanów posiadania.

 

Łamiąc się opłatkiem przy wspólnym stole wigilijnym życzmy sobie nawzajem, by w sercach wszystkich Polaków zapanowała miłość i zgoda, i tak nam bardzo potrzebna dziś – prawdziwa jedność narodowa, by nasze ziemie odzyskane na zachodzie scementowały się z Macierzą w jeden tętniący życiem polskim wielki kraj, a odebrane nam przemocą przez sowietów ziemie wschodnie wróciły jak najszybciej do Polski, i by nasze większe miasta kresowe z bohaterskimi Wilnem i Lwowem na czele, stały się ponownie ogniskiem, z którego mogłaby promieniować myśl polska, słowo polskie oraz nasza nauka i kultura polska.

 

Wszystkim zaś tym wyrodnym synom Polski, którzy weszli pod znaki UB, PPR, ORMO i KBW, bądź to za cenę stanowisk i bytu materialnego, bądź też z braku świadomości lub też ulegając wpływom komuny i jej propagandzie, życzcie – by jak najszybciej zrozumieli swój błąd i zawrócili ze złej drogi, która wiedzie ich los tylko do jednej zdrady narodowej, Polsce szykuje zgubę, a tryumf komunizmu.

 

Całemu zaś Narodowi Polskiemu w tą Świętą Noc Wigilijną życzmy zjednoczenia i zespolenia w pracy dla dobra i chwały naszej ukochanej Ojczyzny, by wszyscy prawdziwi Polacy w nadchodzących wyborach do sejmu wybrali większością głosów takich przedstawicieli, którzy by wyłonili spośród siebie taki rząd, który nie będzie bronił interesów partyjnych, czy klasowych (jak obecny rząd Osóbki – PPR-u), a będzie miał na sercu prawdziwe interesy Narodu Polskiego – narodu żołnierzy wolności.

 

Wreszcie życzmy sobie nawzajem, by kraj nasz mógł być jak najszybciej odbudowany z gruzów i ze zniszczeń wojennych, a wszyscy prawdziwi Polacy i ich rodziny by mogły żyć i pracować w spokoju i szczęściu oraz korzystać swobodnie z upragnionej i tak ciężko wywalczonej za cenę tylu ofiar WOLNOŚCI.

 

M.p. dnia 24 grudnia 1946 roku

 

 

Uwaga: Po przeczytaniu, oddaj drugiej zaufanej osobie.

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych